valkomen

  

Föreningen Fiskebäckskils Strandsittare äger vattenområde enligt kartskiss samt vissa landområden i Fiskebäckskil.

 

Bakgrund

Kungl. och Hvitfeldtska Stipendieinrättningen ägde sedan slutet av 1600-talet ett stort vatten- och markområde i Fiskebäckskil. År 1991 framförde stiftelsen en önskan att försälja vattenområde och mark. Fastighetsägare i Fiskebäckskil befarade att om Lysekils kommun skulle köpa vattenområdet fanns risk för att brygga liknande den i Smögen skulle byggas samt att allt vattenområde framför privata sjöbodar mm skulle bli allmän plats längs en kilometerlång brygga. Ett alternativ för att förhindra detta var att bilda en förening som köpte berört vatten- och markområde.

Föreningen Fiskebäckskils Strandsittare bildades den 2 november 1991 av ägare av sjöbodar på stiftelsens mark, som främst hade intresse i att få köpa marken och andra som önskade att säkra sin rätt att för framtiden få nyttja vattenområde för förtöjning av båtar mm som i många fall gjorts sedan urminnes tid.

När föreningen bildats köpte den fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:9 för 3 680 000 kronor. Föreningens syfte var bl.a. att till berörda ägare av sjöbodar och/eller bryggor försälja eller med servitutsrätt- eller nyttjanderätt upplåta områden av den fasta egendomen som dessa ägare tidigare nyttjat. Till en början såldes all mark under sjöbodar till dem som ägde bodarna, ett drygt fyrtiotal. Den viktigaste uppgiften därefter, där ett oerhört stort arbete nedlades, var att klara ut vilka och med vilken rätt/hävd olika person skulle ha rätt till strand eller bryggdel. Cirka ett åttiotal servitutsavtal har skrivits, ofta med ett antal delägare i varje brygga. Nu är arbetet i huvudsak genomfört. Ekonomin, att få in pengar för att betala förvärvet av mark och vattenområde av Hvitfeldtska Stiftelsen löstes genom att de med rätt att köpa mark fick göra detta enligt en av föreningen fastställ taxa som grundade sig på läge mm. De som fick rätt till brygga eller strand fick betala ett fast löpmeterpris strand eller bryggandel. Genom servitut har de en handling som dokumenterar nyttjanderätten.

 

Föreningens syfte…

..är att verka för medlemmarnas bästa samt att den unika miljön som finns i Fiskebäckskil bevaras.